શ્રીનગર જિલ્લો

ભારતના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ય નો જિલ્લો

શ્રીનગર જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. શ્રીનગર જિલ્લાનું મુખ્યાલય શ્રીનગરમાં છે.