સંદેશ એ એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે, જેનો ગુજરાતી ભાષામાં ખબર, વાવડ કે સમાચાર એવો અર્થ થાય છે.

  • ગુજરાતી સમાચારપત્ર માટે જુઓ: સંદેશ
  • જાણીતી બંગાળી મિઠાઈ માટે જુઓ: સંદેશ