સઇહા જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા ભાગમાં આવેલ સાત ભગીની રાજ્યો પૈકીના એક એવા મિઝોરમ રાજ્યના ૮ (આઠ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. સઇહા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક સઇહા નગરમાં આવેલું છે.