હું સમ્યક જૈન છું. હું ગંજબાસૌદા માં રહું છું. હું હવે samyak જૈન નામના પાનાંથી સમ્પાદન નથી કરીશ.