ધવલ શાહફેરફાર કરો

કૉલેજ:એલ. ડી ઇજનેરી કૉલેજ
શાળા:અમૃત મધ્યમિક શાળા

 આ સભ્ય વિકિપરિયોજના અમદાવાદમાં યોગદાન કરે છે