ધવલ શાહફેરફાર કરોકૉલેજ : એલ. ડી ઇજનેરી કૉલેજ

શાળા  : અમૃત મધ્યમિક શાળા

 આ સભ્ય વિકિપરિયોજના અમદાવાદમાં યોગદાન કરે છે