આ પાનું મુખ્યત્વે નકશાઓની ચકાસણી માટે છે.

પાલનપુર
મીઠી વાવ, પાલનપુર