બબેલ સભ્ય માહિતી
gu-0 આ સભ્યને ગુજરાતીની જરાપણ જાણકારી નથી (અથવા તે મહામુસીબતે સમજી શકે છે).
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ભાષાવાર સભ્યો

Hello, I am Magne Flåten, user:Magnefl from Norway.1 = ૧
2 = ૨
3 = ૩
4 = ૪
5 = ૫
6 = ૬
7 = ૭
8 = ૮
9 = ૯
0 = ૦
૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦