સમસ્તીપુર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. સમસ્તીપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય સમસ્તીપુર ખાતે આવેલું છે. સમસ્તીપુર જિલ્લો દરભંગા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.