સેવપુરી એ ભારતીય મહાનગરોની ઉપજ છે. "ચાટ" નામના ખાદ્ય પદાર્થની શ્રેણીમાં આવતી આ વાનગી એક ચટપટી વાનગી છે. મુંબઈની સેવપુરી વખણાય છે. પુરી ઉપર વિવિધ પ્રકારના પદાર્થોના થર કરીને આવાનગી બનાવાય છે.

આ વાનગીમાં વપરાતાં પદાર્થોની વિવિધતાને કારણે સેવપુરી ઘેર બનાવવી એક કડાકૂટ ભર્યું કામ છે.

સામગ્રીફેરફાર કરો

 
સેવપુરી

કૃતિફેરફાર કરો