સોનીપત જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૧ (એકવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. સોનીપત જિલ્લાનું મુખ્યાલય સોનીપતમાં છે.

સોનીપત જિલ્લો,હરિયાણા