હમીરપુર ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યના હમીરપુર જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. હમીરપુરર્માં હમીરપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.