હાથઆંગળીઓ ધરાવતું તેમ જ ખભા સાથે જોડાયેલું માનવીનું અંગ છે. માનવીને બે હાથ હોય છે. દરેક હાથમાં પાંચ આંગળીઓ હોય છે. હાથમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગો હોય છે.

  • ખભાથી કોણી સુધીનો ભાગ
  • કોણીથી કાંડા સુધીનો ભાગ
  • પંજો
Tupaia javanica, Homo sapiens