હીલિયમ તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. હીલિયમની આણ્વીક સંખ્યા ૨ છે. હીલિયમ રંગવિહીન, ગંધવિહીન, અધાત્વીક અને આદર્શ વાયુ છે.

આવર્ત કોષ્ટકમાં હીલિયમ
હેલિયમ લેસર