હોશિયારપુર જિલ્લો

ભારત દેશના પંજાબ રાજ્યનો જિલ્લો

હોશિયારપુર જિલ્લો દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉતર ભાગમાં આવેલા તથા પાંચ નદીઓને કારણે ઉત્તમ ખેતી કરવા માટે પ્રખ્યાત એવા પંજાબ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૦ (વીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. હોશિયારપુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક હોશિયારપુર નગરમાં આવેલું છે.

પંજાબ રાજ્યના જિલ્લાઓ તથા એનાં મુખ્ય મથકો