(બે) એ અંક છે. ૨ એ પછીની અને પહેલાની સંખ્યા છે.

ગણિતમાં ૨

ફેરફાર કરો

ગણિતમાં જો કોઇ અંક ૨ વડે વિભાજ્ય હોય તો, તે બેકી સંખ્યા કહેવાય છે.