આંતરરાષ્ટ્રીય ગુલામ વ્યાપાર અને તેના અંતની યાદગીરીનો દિવસ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુલામ વ્યાપાર અને તેના અંતની યાદગીરીનો દિવસ, દર વર્ષે ૨૩ ઓગસ્ટનાં રોજ, યુનેસ્કો દ્વારા, એટલાન્ટિક પારનાં ગુલામ વ્યાપારની યાદગીરી રૂપે મનાવવામાં આવે છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો