ઈન્દુલાલ ગાંધી

ગુજરાતી લેખક

ઈન્દુલાલ ફુલચંદ ગાંધી એ એક જાણીતા ગુજરાતી સાહિત્યકાર હતા.

તેમનો જન્મ ૮ ડિસેમ્બર, ૧૯૧૧ના રોજ મકનસર ખાતે થયો હતો. તેમણે ઇન્ટર આર્ટસ સુધી અભ્યાસ કર્યો પછી પત્રકારત્વ, આકાશવાણીમાં નોકરી, સામયિક- સંપાદન જેવા વ્યવસાયિક કાર્યો કરેલા. એમનું અવસાન ૧૦ જાન્યુઆરી, ૧૯૮૬ના દિવસે થયું હતું.

સાહિત્ય સર્જનફેરફાર કરો

આંધળી માનો કાગળ, તેજરેખા, જીવનના જળ, ખંડિત મૂર્તિઓ, શતદલ, ગોરસી, ઇંધણા, ધનુરદોરી, ભાણી, ઉન્મેષ, પથ્થર ના પારેવા વગેરે તેમના કાવ્યગ્રંથો છે.

તેમનું કાવ્ય આંધળી માનો કાગળ બહુ પ્રસિદ્ધ રચના છે.