એર્નાકુલમ જિલ્લો અથવા કોચી જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના ૧૪ જિલ્લા પૈકીનો એક જિલ્લો છે. એર્નાકુલમ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક એર્નાકુલમ નગર ખાતે આવેલું છે.