૩૦ ઓગસ્ટનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૪૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૪૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૨૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • International Day of the Disappeared

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો