ઔરંગાબાદ જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. ઔરંગાબાદ આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ તાલુકાઓ આવેલા છે.

ઔરંગાબાદ જિલ્લાના તાલુકાઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો