અંગ્રેજી નામ=ધ બ્લેકકેપ્ડ બ્લેકબર્ડ શાસ્ત્રીય નામ=ટરડસ મેરૂલા નાઇગ્રોપીલીયસ (લાફ્રેસ્નાઇ)

કસ્તુરી
Blackbird 2.jpg
An adult male, nominate race
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Turdidae
Genus: 'Turdus'
Species: ''T. merula''
દ્વિનામી નામ
Turdus merula
Linnaeus, 1758
Turdus merula distribution2.jpg
Approximate distribution shown in grey

ક્દ અને દેખાવફેરફાર કરો

કદ કાબર જેવડું હોય છે.નર કસ્તુરીનો રંગ કાળો કથ્થાઇ અને માથા પર કાળી ટોપી તથા પેટાળ ધુમાડીયું રાખોડી રંગનું.માદાનો રંગ વધારે કથ્થાઇ હોય છે.બન્નેની ચાંચ નારંગી,પગ પીળાશ પડતા,આંખ કથ્થાઇ હોય છે.

વિસ્તારફેરફાર કરો

ડુંગરાળ વન પ્રદેશમાં,ઘાટી જગ્યાએ અને માણસોથી દુર રહેવાનું પસંદ કરે છે.વૃક્ષનીં ઉંચી ડાળ પર બેસવાનું અને જમીન પર આવવું પડેતો ઘાંટા ઝાડી ઝાંખરામાં વસવું પસંદ કરે છે.

ખોરાકફેરફાર કરો

જમીન ખોદી તેમાંથી અળશીયા અને જીવાત,વનફળો,પેપડા,ટેટા વિગેરે ખાય છે.

અવાજફેરફાર કરો

ચક-ચક અવાજ કરે છે.પરંતુ મધુર સ્વરમાં ગાયન અને બિજા પક્ષીઓની નકલ પણ શાનદાર કરે છે.