કોલાર ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૭ (સત્તાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીના એક એવા કોલાર જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. કોલારમાં કોલાર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે.