મુખ્ય મેનુ ખોલો

ખેતી વડે ઉત્પન્ન થતી વસ્તુઓને ખેત-ઉત્પાદનો કહે છે. ભારતમાં મોટાભાગના ગામોમાં વિવિધ ખેત-ઉત્પાદનો પેદા થાય છે.

ઉદાહરણોફેરફાર કરો

ઘઉં, ડાંગર, બાજરો, કપાસ, જીરૂ, મગફળી અને શાકભાજી વગેરે ખેત-ઉત્પાદનોના ઉદાહરણો છે.

    આ લેખ એક સબસ્ટબ છે. સબસ્ટબ એક સાધારણ સ્ટબથી પણ નાનો હોય છે. એને વધારીને તમે વિકિપીડિયાની મદદ કરી શકો છો.