ગોંડા ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના ગોંડા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.

ઉત્તર પ્રદેશના નકશામાં ગોંડા

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો