ચિત્રદુર્ગ ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના ચિત્રદુર્ગ જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. ચિત્રદુર્ગમાં ચિત્રદુર્ગ જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.