જામતાડા જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા ઝારખંડ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૨ (બાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. જામતાડા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક જામતાડા નગરમાં આવેલું છે.

આ જિલ્લો છવ્વીસમી એપ્રિલ, ૨૦૦૧ના રોજ પહેલાંના દામકા જિલ્લામાં આવેલા કુંધિત, નાલા, જામતાડા અને નારાયણપુર એમ ચાર વિભાગોને છુટા પાડી રચવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલાં જામતાડા એક તાલુકો હતો.

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો