૨૬ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૧૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૪૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો