જામા મસ્જિદ એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે. ભારતના ઘણા શહેરોમાં મુખ્ય મસ્જિદનું નામ જામા મસ્જિદ કે જુમ્મા મસ્જિદ જોવા મળે છે, જામા મસ્જિદ શીર્ષક સાથે નીચેના લેખ સંકળાયેલા છે: