તરફેણ તરફેણ

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ ફેરફાર કરો

{{તરફેણ}} = તરફેણ તરફેણ
{{તરફેણ|હું તરફેણમાં છું}} = તરફેણ હું તરફેણમાં છું

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો