સમર્થન સમર્થન

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ ફેરફાર કરો

{{સમર્થન}} = સમર્થન સમર્થન
{{સમર્થન|હું સમર્થન કરું છું}.} = સમર્થન હું સમર્થન કરું છું.

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો