પ્રખર સમર્થન

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ ફેરફાર કરો

{{પ્રખર સમર્થન}} = પ્રખર સમર્થન
{{પ્રખર સમર્થન|આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.}} = આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો