તેઝુ ભારત દેશના ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં આવેલા અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્યના લોહિત જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. તેઝુમાં લોહિત જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.