તૌરાત (/ˈtɔːrə, ˈtrə/; Hebrew: תּוֹרָה, "સૂચનાઓ", "શિક્ષણ" અથવા "કાયદો") એ યહૂદી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક છે.

જર્મનીના એક સિનેગાગમાં તૌરાત.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો