થેની ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૩૦ (ત્રીસ) જિલ્લાઓ પૈકીના એક એવા થેની જિલ્લામાં આવેલું એક મહત્વનું નગર છે. થેની નગર ખાતે થેની જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે.