ભારતમાં તમિલનાડુનું સ્થાન

તમિલનાડુ (તમિલ: தமிழ் நாடு) દક્ષિણ-ભારતના ચાર રાજ્યોમાંનું એક રાજ્ય છે. તમિલનાડુ ભારત દેશનું બીજું સૌથી વધુ ઔદ્યોગિકૃત રાજ્ય છે. તેનું પાટનગર ચેન્નઈ ભારતનું ચોથું સૌથી મોટું શહેર છે.

તમિલનાડુ રાજ્યના જિલ્લાઓફેરફાર કરો

કોડ જિલ્લો મુખ્યમથક વસ્તી (૨૦૦૧) વિસ્તાર (કિમી²) ગીચતા (/કિમી²) અધિકૃત વેબસાઇટ
AY અરિયાલુર અરિયાલુર ૬૯૮,૦૦૦ ૩,૨૦૮ ૩૨૨ http://municipality.tn.gov.in/Ariyalur/
CH ચેન્નઈ ચેન્નઈ ૪,૨૧૬,૨૬૮ ૧૭૪ ૨૪,૨૩૧ http://www.chennai.tn.nic.in/
CO કોઇમ્બતુર કોઇમ્બતુર ૪,૨૨૪,૧૦૭ ૭,૪૬૯ ૫૬૬ http://www.coimbatore.tn.nic.in/
CU કડ્ડલોર કડ્ડલોર ૨,૨૮૦,૫૩૦ ૩,૯૯૯ ૫૭૦ http://www.cuddalore.tn.nic.in/
DH ધર્મપુરી ધર્મપુરી ૨,૮૩૩,૨૫૨ ૯,૬૨૨ ૨૯૪ http://www.dharmapuri.tn.nic.in/
DI દિંડીગુલ દિંડીગુલ ૧,૯૧૮,૯૬૦ ૬,૦૫૮ ૩૧૭ http://www.dindigul.tn.nic.in/
ER ઇરોડ ઇરોડ ૨,૫૭૪,૦૬૭ ૮,૨૦૯ ૩૧૪ http://erode.nic.in/
KC કાંચીપુરમ કાંચીપુરમ ૨,૮૬૯,૯૨૦ ૪,૪૩૩ ૬૪૭ http://www.kanchi.tn.nic.in/
KK કન્યાકુમારી નાગરકોઇલ ૧,૬૬૯,૭૬૩ ૧,૬૮૫ ૯૯૧ http://www.kanyakumari.tn.nic.in/
KR કરુર કરુર ૯૩૩,૭૯૧ ૨,૮૯૬ ૩૨૨ http://karur.nic.in/
MA મદુરાઇ મદુરાઇ ૨,૫૬૨,૨૭૯ ૩,૬૭૬ ૬૯૭ http://www.madurai.tn.nic.in/
NG નાગપટ્ટીનમ નાગપટ્ટીનમ ૧,૪૮૭,૦૫૫ ૨,૭૧૬ ૫૪૮ http://www.nagapattinam.tn.nic.in/
NI નિલગિરી ઉદગમંડલમ ૭૬૪,૮૨૬ ૨,૫૪૯ ૩૦૦ http://nilgiris.nic.in/
NM નમક્કલ નમક્કલ ૧,૪૯૫,૬૬૧ ૩,૪૨૯ ૪૩૬ http://namakkal.nic.in/
PE પેરામ્બલુર પેરામ્બલુર ૪૮૬,૯૭૧ ૧,૭૫૨ ૨૭૮ http://www.perambalur.tn.nic.in/
PU પુદક્કટ્ટૈ પુદક્કટ્ટૈ ૧,૪૫૨,૨૬૯ ૪,૬૫૧ ૩૧૨ http://pudukkottai.nic.in/
RA રામનાથપુરમ રામનાથપુરમ ૧,૧૮૩,૩૨૧ ૪,૧૨૩ ૨૮૭ http://ramanathapuram.nic.in/
SA સેલમ સેલમ ૨,૯૯૨,૭૫૪ ૫,૨૨૦ ૫૭૩ http://salem.nic.in/
SI શિવગંગાઇ શિવગંગાઇ ૧,૧૫૦,૭૫૩ ૪,૦૮૬ ૨૮૨ http://sivaganga.nic.in/
TP તિરુપ્પુર તિરુપ્પુર ૧૯,૧૭,૦૩૩ ૫,૧૦૬ ૩૭૫ http://tiruppurcorp.tn.gov.in/
TC તિરુચિરાપલ્લી તિરુચિરાપલ્લી ૨,૩૮૮,૮૩૧ ૪,૪૦૭ ૫૪૨ http://tiruchirappalli.nic.in/
TH થેની થેની ૧,૦૯૪,૭૨૪ ૩,૦૬૬ ૩૫૭ http://www.theni.tn.nic.in/
TI તિરુનેલવેલી તિરુનેલવેલી ૨,૮૦૧,૧૯૪ ૬,૮૧૦ ૪૧૧ http://www.nellai.tn.nic.in/
TJ થંજાવુર થંજાવુર ૨,૨૦૫,૩૭૫ ૩,૩૯૭ ૬૪૯ http://thanjavur.nic.in/
TK તુતુકુડી તુતુકુડી ૧,૫૬૫,૭૪૩ ૪,૬૨૧ ૩૩૯ http://thoothukudi.nic.in/
TL તિરુવલ્લુર તિરુવલ્લુર ૨,૭૩૮,૮૬૬ ૩,૪૨૪ ૮૦૦ http://www.tiruvallur.tn.nic.in/
TR તિરુવરુર તિરુવરુર ૧,૧૬૫,૨૧૩ ૨,૧૬૧ ૫૩૯ http://www.tiruvarur.tn.nic.in/
TV તિરુવનામલઇ તિરુવનામલઇ ૨,૧૮૧,૮૫૩ ૬,૧૯૧ ૩૫૨ http://www.tiruvannamalai.tn.nic.in/
VE વેલ્લોર વેલ્લોર ૩,૪૮૨,૯૭૦ ૬,૦૭૭ ૫૭૩ http://vellore.nic.in/
VL વિલુપ્પુરમ વિલુપ્પુરમ ૨,૯૪૩,૯૧૭ ૭,૨૧૭ ૪૦૮ http://www.viluppuram.tn.nic.in/