દમણ તાલુકો

દમણ જિલ્લામાં આવેલો એકમાત્ર તાલુકો

દમણ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં આવેલા દમણ જિલ્લાનો એકમાત્ર તાલુકો છે. દમણ તાલુકાનું તેમ જ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક દમણ શહેર છે.

દમણ તાલુકામાં આવેલ ગામો ફેરફાર કરો