દાંડી નામથી ગુજરાત રાજ્યમાં નીચેના ગામ કે શહેર આવેલા છે: