દસ (૧૦) વર્ષના સમયગાળાને દાયકો કહેવાય છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો