૧૦૦ (સો) અંક ને સદી કહેવામા આવે છે.

ઉપયોગફેરફાર કરો

  • ૧૦૦ વર્ષને સદી કહેવામા આવે છે.
  • ક્રિકેટ માં ૧૦૦ રન ને સદી કહેવામા આવે છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો