દાવનગિરી ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના દાવનગિરી જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. દાવનગિરીમાં દાવનગિરી જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.