પહાડિયા એ એક ભારત દેશના ઈશાન ભાગમાં રહેતી જનજાતિ છે, જે ઝારખંડ રાજ્યમાં આવતા સંથાલ પરગણા ક્ષેત્રમાં બહુમતી સંખ્યામાં વસવાટ કરતી જોવા મળે છે. આ એક આદિવાસી જાતિ છે જેની પોતાની અલગ સંસ્કૃતિ છે અને તેઓ પહાડો તથા જંગલ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો