પુંચ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના પુંચ જિલ્લાનું એક નગર છે. પુંચમાં પુંચ જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.