પુંચ જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. પુંચ જિલ્લાનું મુખ્યાલય પુંચમાં છે.