ફારસી એક વિશેષણ છે અને તે ઈરાન સાથે જોડાયેલા કોઈ શબ્દ માટે વપરાયો હોય, જેમકે: