બડગાંવ જિલ્લો ભારત દેશના જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યનો જિલ્લો છે. બડગાંવ જિલ્લાનું મુખ્યાલય બડગાંવમાં છે.