બહરાઇચ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના બહરાઇચ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો