બેંગલોર (શહેરી) જિલ્લો

ભારતના કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલ એક જિલ્લો

બેંગલોર (શહેરી) જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. બેંગલોર (શહેરી) જિલ્લાનું મુખ્યાલય બેંગલોરમાં છે.

કર્ણાટક રાજ્યમાં બેંગલોર (શહેરી) જિલ્લો