બેલ્લારી ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના બેલ્લારી જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. બેલ્લારીમાં બેલ્લારી જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.