ભારતીય રાજ્યોના પ્રતિકો

નીચેના ચિત્રખંડો ભારતના ૨૮ રાજ્યો અને ૭ કેન્દ્ર શાસિતપ્રદેશોના પ્રતિકો દર્શાવે છે.

રાજ્યોફેરફાર કરો

કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોફેરફાર કરો

મોટા ભાગના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો હજુ ભારતના પ્રતીકો ફેરફાર કરીને ઉપયોગ કરે છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો