ભેરી ક્ષેત્ર નેપાળ ના ક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ અનુસાર મધ્યપશ્ચિમાંચલ વિકાસ ક્ષેત્ર નું એક ક્ષેત્ર છે. આ ક્ષેત્ર ને ૫ જિલ્લા માં વર્ગીકૃત કરાયા છે.

ભેરી ક્ષેત્ર

નામકરણફેરફાર કરો

સ્થાનીય ભેરી નદી ના નામ પર આ ક્ષેત્ર નું નામાકરણ કરાયું છે.

ભેરી ક્ષેત્રના પાંચ જિલ્લાઓફેરફાર કરો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો